צו ההרחבה לפנסיה חובה  

צו ההרחבה לפנסיה חובה  מול הסדרי פנסיה קיימים    - היערכות לשנת 2014 

מבוא

ב-01/01/2014 תכנס לתוקף הפעימה האחרונה בצו ההרחבה לפנסיה חובה במשק, בהתאם לצו ההרחבה המעודכן שפורסם ביום 27/09/2011 ע"י שר הכלכלה והמסחר.

שיעורי ההפקדות לביטוח הפנסיוני יתעדכנו החל ממועד זה לפי השיעורים הבאים:

  • 6% פיצויים
  • 6% תגמולי מעסיק
  • 5.5%  תגמולי עובד
    סה"כ 17.5%

עוד קובע צו ההרחבה כי:

  1. ההפקדות מוגבלות בתקרת השכר הממוצע במשק (עומד כיום על 8,828 ₪).
  2. ההפקדות לסעיף הפיצויים יבואו במקום תשלום לפיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

צו ההרחבה צפוי לעורר קשיי פרשנות לקראת עדכון שיעורי ההפקדה בשנת 2014  בכל הנוגע ליחס בין צו ההרחבה לפנסיה חובה ובין הסדרי פנסיה וצווי הרחבה  קיימים. על כך נרחיב במאמר זה.
חשוב לנו להבהיר כי מאמר זה הינו  מסגרת ראשונית בלבד, ואינו מסמך מסכם.

 

הסדר מיטיב VS צו ההרחבה
צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק נכנס לתוקף ב-01/01/2008 וחייב לראשונה את המעסיקים לעריכת ביטוח פנסיוני מקיף לכלל השכירים במשק.
צו ההרחבה חל על כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב ושאין חובה לבטחו בהסדר מיטיב.

     

כך סעיף 4 (א) לצו ההרחבה קובע כי החל מה-01/01/2014 ההגדרה להסדר מיטיב תהיה:
לא יראו בשיעור הפרשות לקופת גמל הנמוך מ-17.5% משכר העובד, כהסדר פנסיה מיטיב.
מובהר כי על עובד שמעבידו מחויב לבטחו בהסדר פנסיה מיטיב, כמשמעו בסעיף זה, שתחילת ההפרשה על פי ההסדר האמור חלה במועד מאוחר יותר ממועדי תחילת ההפרשה לפי הצו , יחול האמור בצו זה בתקופה שעד להחלת יישומו של הסדר הפנסיה המיטיב.

   

סעיף 5 (א) לצו קובע כי:
אין בצו זה כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או למעט מזכויות העובדים שעליהם חל הסדר פנסיה מיטיב, לרבות הסכם ו/או הסדר אחר, ובכלל זה הסכם קיבוצי כללי, הסכם קיבוצי מיוחד, הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או צו הרחבה ו/או דין, ובלבד שמעוגן בו הסדר פנסיוני המיטיב על ההסדר הפנסיוני הקבוע בצו זה.

   

הניסוח של הצו ביחס להסדר מיטיב לוקה בחוסר בהירות  ולפיכך מעלה שאלות רבות ובראשונה השאלה התקציבית: האם הפקדות בשיעור כולל של 17.5% ייחשבו כהסדר מיטיב או האם המעסיק צריך לעמוד בשיעורי ההפקדות לכל סעיף וסעיף   ולהפקיד 6% לתגמולי מעסיק, גם אם השיעור הכולל של ההפקדות עולה כבר היום על 17.5%?

  

בנסיון ליישב בין הסעיפים, ניתן לקבוע שיש להעביר את התשלומים כמפורט בסעיף 6 בצו ההרחבה(המתייחס ל"חובת הביטוח הפנסיוני") ובלבד ששיעור ההפקדות לא יפחת מסך של 17.5% לצורך הסיווג של הסדר מיטיב.

  

בידינו חוות דעת הקובעת כי מעסיק המפקיד שיעור הפקדות כולל של 18.33% (בגין עובד ומעסיק) ובנוסף הפקדות לאובדן כושר עבודה בגובה של 75% מהשכר - עומד בהגדרת "הסדר מיטיב" ואינו צריך להגדיל את הפקדותיו לתגמולים בהתאם לשיעור הרשום בצו ההרחבה.

 

צו הרחבה בתעשיה
צו הרחבה בתעשיה הונהג כבר ב-24/03/2006. בענפי התעשייה השלכתו של צו ההרחבה לפנסיה חובה מאוד שולית:
הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני בתעשיה עדיפות באופן מובהק על הוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק (אין תקרת שכר, קיימת חובה לבטח רכיבי שכר שאינם רכיבים לפיצויים כמו פרמיות, גמול עבודה במשמרות ודמי הבראה,הביטוח הינו מיום העבודה הראשון וכיו"ב).
המקרה היחיד בו עשויה להיות עדיפות לצו ההרחבה לפנסיה הוא בנסיבות בהן מועברות בגין העובד ששכרו אינו עולה על השכר הממוצע במשק תשלומים לתגמולים וא.כ.ע ששיעורם הכולל נמוך מ-6%
במקרה כזה, על פי חוות הדעת שבידינו, על המעסיק להגדיל את הפקדתו לתגמולים ואובדן כושר עבודה ל-6%.
בשולי הדברים נציין כי קיימת פרשנות לפיה צו ההרחבה בתעשייה גובר בכל מקרה על צו ההרחבה  לביטוח פנסיוני במשק, אולם בחרנו להביא את הדעה המחמירה.

 
לסיכום:
צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק וצו ההרחבה לביטוח פנסיוני בתעשיה "נולדו" בעולם יחסי העבודה. אי הבהירות בצווים אלו גדולה,ורק שינוי בצווי ההרחבה ימנע את הפרשנויות הרבות.
במסמך זה סקרנו באופן ראשוני את ההשלכות של העליה  הצפויה בהפקדות בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני, וזאת בהתאם לחוות דעת שבידינו.
נמשיך לעדכן בהמשך ככל שיתבהרו הדברים ונשמח לקבל שאלות ובירורים באמצעות הסוכנים ומנהלי היחידות.

על המעסיק חלה החובה לערוך את הבדיקות והבירורים שיש לערוך בנושא כדי לעמוד בהוראות הצו.

הדפס שלח לחבר

הרשמה לניוזלטר