ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל


רשות המיסים פרסמה הנחיות לקופות הגמל שלא לנכות מס במקור בגין בקשת מעסיק להחזר כספים שהופקדו ביתר לקופות הגמל.

 
בתנאים הבאים:
 
  1. הבקשה היא בגין ההפקדות שבוצעו במהלך אותה שנת מס, הבקשה תוגש לא יאוחר מה- 13 לינואר לשנה העוקבת והכספים יושבו ע"י הקופה עד ה- 31 לינואר לשנה העוקבת
  2. הדיווח השוטף ובקשת ההחזר יתבצע באמצעות ממשק מעסיקים

 

אי עמידה בשני התנאים הרשומים מעלה תחייב את הקופה בניכוי מס במקור בשיעור 40%.לחוזר המלא והמחייב