בשל משבר הקורונה עובדים רבים מקבלים הודעה על יציאתם לחופשה ללא תשלום.  

ישנן מספר פעולות חשובות שעל המעסיק לבצע במערכת השכר וכן פעולות שעל העובדים לבצע לשם שמירה על זכויותיהם בתוכניות הפנסיוניות השונות.

פעולות המעסיק


דיווח
 
מעסיק המדווח בממשק מעסיקים, ידווח בחודש בו לא תשולם משכורת תחת פרטי העובד סטאטוס עובד קוד 8 כלומר חופשה ללא תשלום.
 
מעסיק אשר לא מדווח באמצעות הממשק ישלח לכל גוף מוסדי בנפרד(כולל לקרנות ההשתלמות) מכתב המדווח על החל"ת, הודעה זו תכלול את פרטי המעסיק (שם ,מס' ח"פ פרטי איש קשר הכוללים מייל ומס נייד) ואת רשימת העובדים היוצאים לחל"ת (שם ,ת"ז, מס' טלפון נייד ומועד היציאה לחל"ת).
 
סיום החל"ת
 
 • חזרה לעבודה: על מנת לשמר את הכיסוי הביטוחי שעלול להסתיים או לחליפין להחזיר את העובד לכיסוי טרם העברת התשלום בפועל, יש להעביר מידית לגוף המבטח חברת הביטוח/קרן הפנסיה הודעה על חזרתו של העובד לעבודה הכוללת התחייבות להעברת דמי גמולים.
 • סיום עבודה: יש להעביר מכתב שחרור וטופס 161 הכולל את תקופת החל"ת.
  יש לפנות לקבלת ערך פדיון פיצויים לצורך התחשבנות.

 

להזכירך:

 

 • בהתאם לסעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים בחזרה של עובד במהלך 6 חודשים מסיום עבודה,גם אם בוצע סיום עבודה מלא, יראו את תקופת ההפסקה ככזו שאינה קוטעת את רצף ההעסקה לצורך פיצויי פיטורים. בהתאם המעסיק יחוייב בפיצויים בגין תקופת העבודה ממועד תחילת עבודה קודמת.
 • בהתאם לתקנה 10(3) לתקנות פיצויי פיטורים הפסקה לתקופה של חופשה או פגרה שלא בשכר לא תילקח בחשבון כתקופה בגינה ישולמו פיצוי פיטורים מלבד 14 ימים לשנת עבודה.
 • בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 כאשר מדובר בעובדות/עובדים בתקופות מוגנות, קיימת מגבלה על הוצאה לחופשה ללא תשלום ונדרש היתר ממשרד העבודה. על כן יש לפעול ע"פ הנחיות משרד העבודה כפי שצורפו להודעה זו.(באדיבות משרד עו"ד יונתן, בריק ושות')

פעולות הנדרשות לביצוע ע"י העובד לשם שמירה על כיסוי ביטוחי

 

ביטוחים פנסיונים כוללים בד"כ, מלבד חיסכון לגיל פרישה גם כיסוי ביטוחי:

 

 • "אובדן כושר עבודה" בביטוח מנהלים או "קצבת נכות" בקרן הפנסיה
 • "ריסק" כיסוי לביטוחי למקרה פטירה חס וחלילה בביטוח מנהלים או "קצבת שארים" בקרן פנסיה.

 

השמירה על כיסוי ביטוחי ללא חיסכון נקראת "ריסק זמני".
אפשרות להסדר ריסק זמני ניתן לבצע בקרנות פנסיה חדשות ובביטוחי מנהלים.
בהזדמנות זו יש לבדוק כי הכתובת, מספר נייד ודוא"ל הפרטי מעודכנים אצל הגוף המוסדי ואצל סוכן הביטוח. מומלץ לעדכן מוטבים בקופות השונות, אם לא עודכנו לאחרונה.

קרן פנסיה החדשה (לעמיתים שהצטרפו לאחר 03/1995)

 

שמירה על כיסויים ביטוחים הקיימים בקרן: פנסיית שארים ו/או נכות.

 

שלב ראשון: "ארכת ביטוח"

בתקופת ארכת הביטוח שהיא לא יותר מחמישה חודשים מלאים ורצופים ממועד ההפקדה האחרונה שכללה הפקדה לחיסכון. במהלך תקופה זו יראו את העובד כמבוטח לכל דבר ועניין. כלומר, יהיה מבוטח בהתאם לשכר הקובע ולהיקף הכיסוי הביטוחי אשר היו לו לפני הפסקת התשלומים. עלות "ארכת הביטוח" תיגבה אוטמטית מתוך צבירת התגמולים. כל זאת בכפוף להתניות הרשומות בתקנון הקרן. החברה המנהלת של הקרן תודיע על סיום תקופת "ארכת ביטוח" ותבקש הנחיות המשך (ע"פ פרטי הקשר הקיימים אצלה).

 

שלב שני: "הסדר ביטוח"

במהלך ארכת הביטוח על העובד להגיש בקשה לקרן הפנסיה להמשך הסדר ביטוחי הקיים.אפשרות זאת היא לתקופה מוגבלת שלא עולה על תקופת ההפקדות הרצופות האחרונות או 24 חודשים (הכוללת את ארכת הביטוח) ממועד הפסקת ההפקדות הרצופות (הכוללות הפקדה לחיסכון) הנמוך ביניהם. העובד יוכל לבחור האם לשלם את הכיסוי באמצעות הוראת קבע או מתוך היתרה הצבורה בקרן.

 

ביטוח מנהלים

 

קיים כיסוי זמני אוטומטי לרוב לתקופה שלא עולה על שלושה חודשים בגובה סכומי ביטוח הקיימים בפוליסה. חברת הביטוח תודיע על סיום תקופת הריסק הזמני ותבקש הנחיות המשך(ע"פ פרטי הקשר הקיימים אצלה).

 

על העובד להגיש בפרק זמן זה בקשה להמשיך את הכיסוי הביטוח בטופס "בקשה לריסק זמני" זאת בצירוף אמצעי תשלום (הוראת קבע או פרטי כרטיס אשראי).

 

פרוט ההטבות שהוענקו ע"י חברות הביטוח בעקבות המצב כפי שידועות למבטח סימון נכון למועד כתיבת הודעה זו.

 

 

חברת הביטוח שלושה חודשים ראשונים מתחילת החל"ת לאחר מכן
הפניקס - הטבה תקפה ליוצאים לחל"ת או מסיימי עבודה עד 30/4/2020 ההטבות ניתנות למסיימים עבודה/יוצאים לחל"ת
לתקופה שעד תחילת עבודת המבוטח במקום עבודה חדש, אך לא יותר מ- 3 חודשים
3 חודשים ראשונים יגבה תעריף מפעלי כפי שהיה אצל המעסיק לאחר מכן יעודכן התעריף לתעריף אישי ע"פ גיל המבוטח ותוספות שנקבעו
מגדל הכיסוי הביטוחי ישמר במסגרת “ריסק זמני" למשך 3 חודשים ללא תשלום תעריף אישי
כלל ללא עלות עד חזרה לעבודה או סיום חל"ת לתקופה של 3 חודשים תעריף אישי
הראל עד 3 חודשים חינם לשכירים בחל״ת תעריף אישי
מנורה הכיסוי הביטוחי ישמר במסגרת “ריסק זמני" למשך 3 חודשים ללא תשלום תעריף אישי

 

קרן פנסיה ותיקה שבהסדר

 

ניתן להמשיך במעמד של מבוטח פעיל ולשלם לקרן דמי גמולים באופן עצמאי.

 

זאת לשם שמירה על רצף הפקדות המקנה כיסוי פנסיוני לקצבאות נכות ושאירי מבוטח פעיל, פעולה זו משמרת את הזכויות בקרן הפנסיה.

 

על העובד להודיע ל"עמיתים- קרנות פנסיה ותיקות" באופן עצמאי על רצונו להפקיד דמי גמולים כ"מבוטח עצמאי" בטלפון 6667* ולבקש "הסכם המשכת ביטוח למבוטח עצמאי" או לכל קרן פנסיה ותיקה אחרת שלא מנוהלת ע"י "עמיתים" לה הופקדו כספים עד כה.

 

חשוב: מבוטח יהפוך ללא פעיל (ללא כיסוי ביטוחי) אם לא שולמו עבורו לקרן דמי גמולים במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים ומעלה, וכל עוד לא חזר להיות מבוטח פעיל.


חשוב לדעת!

 • אי שמירת התוכניות והכיסויים הביטוחים, במסגרת ריסק זמני/הפקדה עצמאית או באמצעות מעסיק חדש תגרור ביטול כיסויים ביטוחים ובנוסף עלולה לפגוע באפשרות להמשיך את התוכניות בתנאים הקיימים.
  לכן החשיבות הרבה להקדים ולפנות לחברות הביטוח והפנסיה לפני תום התקופות הרשומות בהודעה זו
 • קיימת אפשרות בחלק מהקופות לקבל הלוואות כנגד כספי ביטוח, השתלמות, פנסיה וגמל נזילים ושאינם נזילים (בשל התנודתיות בשווקים הופחת אחוז הזכאות מהיתרה הצבורה)
 • התנודתיות בשוק ההון גרמה לעובדים רבים לעדכן מסלולי השקעה בקופות השונות. בתקופה סוערת זו במיוחד, לשם זירוז השינוי המבוקש, חשוב כי הבקשות יועברו ישירות לקופות, כמו כן חלקן מאפשרות לבצע את עדכון מסלולי ההשקעה ב"אזור האישי" באתר האינטרנט של הגוף (חשוב שמספר הנייד והמייל יהיו מעודכנים)
 • אין בכתוב כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים של כל אדם ואדם
 • אין ברשום מעלה להחליף את הרשום בתנאי הפוליסה או בתקנון קרן הפנסיה אשר בכל מקרה גוברים על הרשום כאן

 

להנחיות הממונה על עבודת נשים - הוצאה לחל"ת


מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.