רשות המסים בישראל פרסמה את השינויים במערך הניכויים לשנת המס 2024
לפי השינוי במדד המחירים לצרכן:

הנושא הסכום הערות
שווי 1 נקודת זיכוי ממס 242 ₪ לשנה – 2,904 ₪
תקרת המשכורת להפקדה למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה 41,500 ₪
לחודש

הפקדה חודשית 3,458 ₪

תקרת "קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס 9,430 ₪ פטור ממס בשיעור של 52%, מגיע רק ב"גיל פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה של 75%
תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה 13,750 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעסיקים גם יחד
תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה 27,520 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעסיקים גם יחד
תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47 ו- 45א 9,700 ₪ חודשי לשנה – 116,400 ₪
ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס לפי סעיפים 47 ו- 45א 19,400 ₪ לשנה – 232,800 ₪
לעמית מוטב
הכנסה מרבית לסעיף 47 / 45 (א)

24,250 ₪
(2.5 9,700x)

לשנה – 291,000 ₪
מי ששכרו המבוטח על-ידי המעסיק עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי סעיף 47
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס 15,712 ₪ התקרה אשר בגינה הרווחים פטורים ממס.
התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית
שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס.
תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

293,397 ₪

התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)
תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים סעיף 9(16ב) 20,520 ₪ התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס.
מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר לגובה הניכוי לפי סעיף 17(5א)
שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/לקצבה 5,572₪
ההוצאה שמותרת לחברה בשל הפקדה למרכיב פיצויים בשל "חבר בעל שליטה" 1,146 ₪ לשנה – 13,750₪
השכר הממוצע במשק 12,536 ₪
"השכר הממוצע במשק"- 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה)3
שכר ממוצע במשק: 12,536 ₪
31,340 ₪
(12,536*2.5)
התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס.
לשנה – 376,080₪
סכום צבירה מזערי למשיכה בפטור בגיל 67 104,140 ₪
סכום קצבה מזערי המאפשר משיכת היוון קצבה 5,012 ₪
תקרת הפקדה שנתית לקופת גמל להשקעה 79,005 ₪
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה 5,140 ₪

 

אחוז הפקדה 22.83% = שכר של 22,514 ₪ 
אחוז הפקדה 21.83% = שכר של 23,545 ₪
אחוז הפקדה 20.83% ניתן לבטח עד= שכר של 24,675 ₪
אחוז הפקדה 19.50% = שכר של 26,358 ₪
אחוז הפקדה 18.50% = שכר של 27,783 ₪

 

הטבות מס לעצמאי ולשכיר בהתאם לסוג הנישום (שכיר/עצמאי) מעמד העמית בקופה והיותו עמית מוטב/לא מוטב

ישות המס (שכיר/עצמאי) מעמד מס בקופת הגמל סוג הטבת המס תשלום מקסימאלי
לניצול הטבת המס
שכיר שכיר זיכוי בשיעור של 35% 7% מהמשכורת המבוטחת הזיכוי מוגבל ל- 2,851 ש"ח לשנה כלומר הפקדה שנתית הזכאית להטבה היא 9,700 ש"ח
שכיר עצמאי זיכוי בשיעור של 35% 5% ממשכורת לא מבוטחת עד משכורת ברוטו של 19,400 ש"ח לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 9,700 ש"ח לחודש
שכיר עצמאי זיכוי בשיעור של 35% 5% מהמשכורת הלא מבוטחת ועד תקרה של 9,700 ש"ח לחודש
שכיר עצמאי ניכוי 11% מהמשכורת הלא מבוטחת ולא יותר משכר 9,700 ₪ לחודש
עובד ששכרו לתנאים פנסיונים מעל 2.5 תקרת השכר המזכה במשק, לא זכאי להטבה זו.
עצמאי עצמאי ניכוי 11% מההכנסה החייבת עד 19,400 ₪ לחודש
עצמאי עצמאי זיכוי 5% מההכנסה החייבת עד 19,400 ₪ לחודש

זיכוי - הפחתה של סכום מהמס לתשלום. הזיכוי הינו בשיעור של 35%, למעט זיכוי עבור רכישת ביטוח חיים בחברת ביטוח העומד על שיעור של 25%.

ניכוי – הפחתה של סכום מההכנסה החייבת במס, הטבת המס היא בגובה המס השולי.
עמית עצמאי זכאי לזיכוי ממס נוסף בגובה 0.5% אם לא היה זכאי להוצאה בשל רכישת ביטוח בפני אובדן כושר עבודה.

מדרגות המס לשנת 2024 בשל "יגיעה אישית"

הכנסה חודשית (₪) הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 7,010 עד 84,120 10%
מ- 7,011 עד 10,060 מ- 84,121 עד 120,720 14%
מ- 10,061 עד 16,150 מ- 120,721 עד 193,800 20%
מ- 16,151 עד 22,440 מ- 193,801 עד 269,280 31%
מ- 22,441 עד 46,690 מ- 269,281 עד 560,280 35%
מכל שקל נוסף מכל שקל נוסף 47%
מס נוסף מעל 60,130 שח מס נוסף מעל 721,560 3%

לפרסום המפורט של רשות המיסים