מדיניות הגנה על הפרטיות, הסודיות והשימוש באתר

מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ (להלן: מבטח סימון) הינה תאגיד המחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני ונמצאת בבעלות מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ. החברה מספקת שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים.

פרק א: מדיניות הגנת הפרטיות וסודיות

מבטח סימון מחויבת להגנה על פרטיותם של לקוחותיה, ספקיה ועובדיה, ובכלל זאת על המידע האישי המתקבל לידה במהלך העסקים הרגיל.
מדיניות הגנת הפרטיות המובאת בזאת מתארת כיצד אנו מטפלים במידע האישי שאנו אוספים אודותיך, מה השימושים שנעשים על ידינו במידע, וכיצד ביכולתך לגשת, לתקן ולברר אודות המידע אודותיך.
בעת מסירת המידע אודותיך, הנך מאשר ומסכים, כי המידע שתמסור כעת או בעתיד נמסר מרצונך ובהסכמתך, ובלא שחלה עליך חובה חוקית למוסרו. לידיעתך, כי ללא מסירת המידע מבטח סימון לא תוכל לספק לך שירותים.

מה המידע האישי שנשמר?

"מידע אישי" – מידע המזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (למשל, אלה התלויים בך).
המידע הנאסף אודותיך עשוי לכלול פרטי זיהוי והתקשרות, מידע על מצבך האישי , הפיננסי , הרפואי והבריאותי וכן מידע על פרטי חשבון, עבר ביטוחי ועוד. כמו כן, אנו עשויים לאסוף הקלטות של שיחות טלפון מול נציגינו ומוקדי השירות שלנו, מידע שיאפשר לנו לספק לך מוצרים ושירותים וכן העדפות שיווקיות ומשוב מצדך.
מבטח סימון תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

איזה שימושים נעשים במידע האישי?

המידע שמבטח סימון אוספת מלקוחותיה מיועד לשימושים הבאים:

 • לספק לך שירותים במוצרי ביטוח מכל ענפי הביטוח, ולכל סוגיהם
 • לספק לך מידע בנוגע לתנאי ההתקשרות, השירות, האתר, וכל מידע אדמיניסטרטיבי אחר
 • לצורך זיהוי בעת פנייתך למוקד השירות או כאשר תבקש מידע
 • לצורך ניהול ויישוב הליכים משפטיים, תלונות ותביעות ביטוח
 • להערכת זכאותך להסדרי תשלום, תשלום פרמיה ותשלומים נוספים
 • להערכת איכות שירותינו והאבטחה
 • על מנת לספק לך מידע שיווקי, לרבות דיוור ישיר, בכפוף להסכמתך לכך
 • למניעה, איתור וחקירת פשעים, תרמיות ועבירות
 • לביצוע כל פעולה שתידרש מכוח דין או רגולציה, צו שיפוטי או הוראת רשת מוסמכת (כגון: מסירת דיווחים ודוחות, ניתוחים אקטואריים וכו')
 • לצורך ניהול מאגרי המידע ורשומות מכוח חוק
 • לצורך ניהול הפעילות העסקית של מבטח סימון, לדוגמה: טיוב נתונים, ניהול גביה, ציות לנהלים פנימיים וכדומה
 • כדי להעניק לך חוויית שירות כוללת באמצעות אתר האינטרנט, בין היתר, לקבל הצעות ביטוח /פנסיה/ גמל וכיו"ב, טיפול בכל העניינים הנלווים הנובעים מכך וכדי לאפשר למבטח סימון להביא לידיעתך מידע על מוצרים ושירותים אשר עשויים לדעת מבטח סימון לענות על צרכיך האמורים ולהבטיח את עתידך הביטוחי-פנסיוני

למי אנו מעבירים את המידע?

אנו עשויים להעביר מידע אודותיך לגורמים הבאים:

 • הגוף המוסדי שעמו בחרת להתקשר
 • רשויות וגופים שעל פי הדין מבטח סימון חייבת למסור להם דיווחים או מידע, בין אם מכוח דין, רגולציה או לטובת ניהול הליכים משפטיים ודומיהם
 • שותפים עסקיים, קיימים או פוטנציאליים, לרבות במסגרת עסקה המתייחס לעסקינו ונכסינו, בכפוף ובהתאם לחוק ובכפוף לקיום התחייבותו של הצד האמור לשמירה על סודיות המידע

כיצד אנו שומרים על המידע?

מבטח סימון נוקטת באמצעים הטכניים והנהליים כדי לפעול נגד אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין, וכדי להבטיח שהמידע מהימן למטרת שימושו, מדויק ושלם

פניות שיווקיות ודיוור ישיר

מבטח סימון עשויה לשלוח לך הצעות שיווקיות אודות שירותינו ומוצרינו השונים. במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך, נוכל להעביר לך הצעות שיווקיות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), הודעה אלקטרונית או מערכות חיוג אוטומטי, וזאת בכפוף להוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008.
אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות, באפשרותך לפנות אלינו בכל עת בכתב, לפרטים המצורפים בהמשך, בבקשה כי נחדל מלשלוח הצעות שיווקיות.
כמו כן, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות הנשלחות בדואר אלקטרוני, באמצעות לחיצה על הקישור ל"הסרת הרשמה" הקיים בכל הודעת דוא"ל, או על ידי יצירת קשר עמנו בפרטים המצוינים בהמשך.

כיצד תוכל לפנות אלינו בנוגע למידע אודותיך?

באפשרותך לבקש לעיין, לתקן, או למחוק מידע אודותיך שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

כמו כן, באפשרותך לפנות אלינו בכל שאלה בדבר האופן בו אנו מטפלים במידע אודותיך.

בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר, ניתן להפנות אל כתובת הדוא"ל: digital@mvs.co.il לטלפון מס' 03-7966060 למוקד שרות הלקוחות, באמצעות הפקסימיליה
03-7966667 או בדואר למבטח סימון בכתובת היצירה 2, קריית אריה, פתח-תקווה מיקוד 4951228.

שינויים במדיניות

מבטח סימון בוחנת מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ושומרת את הזכות לבצע בה שינויים שידרשו עקב ניהול פעילותה או עקב דרישות חוקיות.
עדכונים למדיניות זו יפורסמו באתר האינטרנט של הסוכנות.
בכל מקום שמדיניות הפרטיות של החברה מטיבה עם נשואי המידע ביחס להסכמים קודמים עליהם חתמו, תגבר מדיניות זו.

פרק ב': מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה באתר האינטרנט של מבטח סימון

כאמור בתנאי השימוש, אנו במבטח סימון עושים ככל הניתן על מנת להעניק לך חווית שירות מלאה בכל האמצעים ולרבות באמצעות אתר זה. מבטח סימון מחויבת על שמירת סודיות הנתונים והגנה על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה, הן בזמן התקשרותך לרשת האינטרנט והן מחוצה לה.

כל מידע שנמסר לנו נשמר בסודיות מוחלטת ואנו עושים בו שימוש לצרכים להם נמסר לנו המידע.

במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללים הקבועים בתנאי השימוש.

איסוף המידע והשימוש בו

מבלי לגרוע באמור לעיל, במתן המידע הנך מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל צד שעיסוקו בכך שמבטח סימון תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
ככל שאינך נמנה על לקוחות מבטח סימון, אם אינך מעונין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך, עליך להודיע לנו על כך ואנו נדאג שלא לשלוח לך מידע כזה.

קישורים

באתר מצויים לנוחותך קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי מבטח סימון אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.

עוגיות (Cookies)

מבטח סימון עשויה, בעת הליך שימושך באתר, לעשות שימוש בעוגיות(Cookies). עוגיות הנן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך. (אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן.

ע"י העוגיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שרות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

איגרות והודעות

כחלק מהשירות המוצע על די מבטח סימון, עם הקלדת פרטי משתמש באתר אנו נשלח אליך מפעם לפעם דואר אלקטרוני.
בהקלדת פרטי המשתמש באתר הנך מרשה למבטח סימון או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

סקרים

לצורך ייעול ושיפור השירות כמו גם למטרות פיתוח מוצרים ומטרות כיו"ב מבטח סימון פועלת לקיום סקרים להשגת מטרות אלה. במסגרת כך ייתכן ותתבקש למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו אינה בגדר הכרח, והנך רשאי לבחור שלא למסור את המידע.

הצפנה ואבטחה

המידע הרגיש שנמסר לנו מועבר באמצעות שרת מאובטח בפרוטוקול SSL, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר.

מבטח סימון עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ואו משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת מבטח סימון באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.
מבטח סימון שומרת לעצמה הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניותו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה.
עם זאת, מבטח סימון שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.

הודעות בדבר שינויים

מבטח סימון שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של החברה.
אם מבטח סימון תחליט להשתמש במידע אישי באופן השונה מהמוצהר בתקופה בה נאסף המידע, אנו מתחייבים להודיע לך על כך באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני, כדי לתת לך אפשרות לבחור האם מבטח סימון תוכל לעשות שימוש חדש זה במידע האישי אודותיך.

לתשומת לבך: 

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מהצהרת פרטיות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.
אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידך חתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת (על פי דרישות חוק חתימה אלקטרונית), הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בתקשורת אי-מייל אתנו בכל נושא סודי. זאת בכדי להגן על פרטיותך וסודיות התקשורת עמנו.