כל תוכנית ביטוח חיים וחיסכון פנסיוני מחויבת לדווח למבוטחים ולעמיתים על מצב החשבון.

אחת לשנה מונפק לכל לקוח דוח שנתי המציג תמונה מלאה ומפורטת של תוכניות הביטוח והפנסיה.

 

חשוב שתכיר את הדוחות השנתיים ותוודא שכספך הופקד כראוי, דמי הניהול שלך תקינים ומסלולי ההשקעה והמוטבים שהוגדרו בתוכניות תואמים לצרכים הפיננסים שלך.

 

הדוחות השנתיים:

 

הדוחות השנתיים שאנו מקבלים מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שונו, עפ"י הנחיית משרד האוצר הינם במבנה חדש ומקוצר, אשר נועד לפשט ולהבהיר את הצגת הנתונים.

 

סעיף א' - תשלומים צפויים מהתוכנית

פירוט של הסכומים שנקבל בגיל הפרישה (על בסיס הצבירה בתוכנית למועד הדו"ח), הסכומים שישולמו במקרה של מוות ובמקרה של נכות או אובדן כושר עבודה, טבלה זו משתנה בין המוצרים השונים.

 

סעיף ב' - תנועות בפוליסה

סעיף זה הופיע באופן דומה גם בדוחות הקודמים ומתאר את התפתחות החיסכון בשנת החיסכון:
יתרת הפתיחה בתחילת התקופה, בתוספת ההפקדות והרווחים (או בגריעת ההפסדים) במהלך התקופה וכן קיזוז של דמי ניהול ומשיכות.


החזר דמי ניהול בגין תשלום דמי סליקה ע"י המעסיק – יוצג סכום ההפחתה שהוחזר לחשבון העמית בהתאם לסעיף 3(ב)  לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, ובהתאם להוראות חוזר סוכנים ויועצים מס' 2017-10-5, מיום 2 ביולי 2017, שעניינו "כללים לתפעול מוצר פנסיוני".

 

סעיף ג' - אחוז דמי ניהול

בהמשך לגובה דמי ניהול ב-₪ שהופיעו בסעיף ב' הדו"ח מציין את גובה דמי הניהול באחוזים, יחד עם השוואה לדמי הניהול  הממוצעים במוצר זה ובגוף זה במהלך התקופה.

חשוב לשים לב כי במבנה הדוח החדש נוסף פירוט בגין הוצאות ניהול ההשקעות. הוצאות אלו הופיעו בדוחות השנתיים בשנים הקודמות בטבלה בעמוד אחורי ועפ"י הנחיית האוצר עברו לחזית הדוח החדש.
מדובר בהוצאות נוספות לדמי הניהול מהצבירה המועברות לגופים חיצוניים (בשונה מדמי הניהול שמועברים לגוף המוסדי בגין ניהול הפוליסה).
הוצאות אלו אושרו ע"י האוצר על מנת לאפשר לגופים המוסדיים להיעזר בגופים חיצוניים לצורך ניהול ההשקעות בצורה טובה יותר, כגון: פיזור גיאוגרפי בחו"ל, השקעה בענפים ייחודיים וכו'. בשנת 2015 הגביל הפיקוח על הביטוח דמי ניהול אלו לשיעור של עד0.25% לשנה.

סעיף ד' - מסלולי השקעה ותשואות

הפירוט בסעיף זה נועד לציין את שם מסלול ההשקעה בפוליסה המדווחת, יחד עם שיעור התשואה באחוזים שהשיאה פוליסה זו.

סעיף ה' - פירוט ההפקדות לתוכנית במהלך שנת הדו"ח

סעיף זה מפרט את ההפקדות לתוכנית לפי סעיפי ההפקדה השונים.
אנו ממליצים לבדוק שהתשלומים המופיעים בדו"ח זהים לתשלומים שבוצעו באמצעות תלושי השכר לאורך השנה וכי אם עבדנו במשך כל השנה ברציפות נראה 12 תשלומים רציפים.

 

סעיף ו׳ - שינויים במבנה אישורי מס והצהרת הון

באישורי המס המצורפים לדוחות השנתיים חלו שינויים במבנה, להלן סקירת עיקרי השינויים:
באישור המס שיצורפו לדוחות השנתיים תוצג חלוקת הפקדות בין קצבה מזכה /קצבה מוכרת /ביטוח סיכונים.
חלוקת ההפקדות בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת תיעשה בהתאם להנחיות הממונה:

ההפקדות שיחשבו לקצבה מוכרת ב-2015:

 • הפקדות עובד העולות על 648 ₪ (שכר ממוצע במשק * 7%)
 • הפקדות המעסיק העולות על סכום התקרה – 2,278 ש"ח (4 שמ"ב * 7.5%)
 • הפקדות עמית עצמאי העולות על 33,408 ₪ (8,700*2 *16%)
 • בהפקדות לפנסיה משלימה, נלקחו בחשבון כספים שהופקדו לקרן פנסיה מקיפה עד התקרה

ההפקדות שיחשבו לקצבה מזכה:

 • סכומי ההפקדה שממזכים בהטבת מס – ניכוי או זיכוי

 

כך נראה אישור המס בתכנית ביטוח

אישור מס על הפקדות המבוטח לפוליסת ביטוח חיים עבור שנת המס XXXX:

שם המבוטח:
מספר תעודת זהות:
שם חברת הביטוח:
מספר פוליסה:
מספר תיק ניכויים:

הרינו לאשר כי בשנת XXXX הפקיד המבוטח בפוליסת ביטוח חיים את הסכומים הבאים (קרן בלבד):

 

אישור המס להצהרת הון

אישור המס להצהרת הון שיצורף לדוח השנתי של תכניות הביטוח כולל את ההפקדות הנומינליות שהופקדו לפוליסות החל משנת 2012 ואילך. אישור הצהרת הון בגין הפקדות קודמות למועד זה (שבע שנים אחרונות) ניתן לקבל מהיצרן בפורמט הקודם. באישורי המס האחרים (גמל, פנסיה, קרן השתלמות) הנתונים יהיו ממועד תחילת ההפקדות.

 • חלוקת ההפקדות לקצבה מזכה וקצבה מוכרת בשנים 2012-2015 תבוצע בהתאם לכללים שהוגדרו עבור אישורי המס.
 • הפקדה לחשבון חדש - הפקדה בגין כספי פיצויים אשר בוצעה בגינם התחשבנות מס והופקדו לחשבון חדש או כספי עמית נפטר (באמצעות מוטבים) שהופקדו בקופת גמל במעמד עצמאי
 • הפקדות להון – סכומים שהופקדו עד 2008 והפקדות לפוליסות הון פרט

כך נראה אישור המס להצהרת הון בתכנית ביטוח

אישור המס להצהרת הון

שם המבוטח:
מספר תעודת זהות:
מספר פוליסה:
שם חברת הביטוח:
מספר תיק ניכויים:

הרינו לאשר כי סך ההפקדות הנומינליות לפוליסות ביטוח חיים הכוללות חיסכון, לרבות העברות מקופות גמל אחרות ובניכוי משיכות והעברות לקופות גמל אחרות, מיום 1.1.12 או ההפקדה הראשונה באישור זה שתחילתה לאחר 1.1.12 המאוחר מבניהם, ועד ליום 31.12.0000 הן כמפורט להלן:


קרנות ההשתלמות
הצהרת הון מקרן השתלמות

האישור מחולק בהתאם למעמד העמית בקרן: שכיר או עצמאי. תחת כל חלוקה כזו, בוצעה חלוקה בין סכומי ההפקדה המוטבת לסכומי ההפקדה שאינה מוטבת. ההפקדה המוטבת הינה הפקדה שסכומה עולה על תקרת ההפקדה השנתית – 18,854 ₪ לשכיר ו- 18,480 ₪ לעמית עצמאי. בגין רווחי ההפקדה המוטבת קיים פטור ממס רווח הון בעת המשיכה.

 

אישור המס להצהרת הון

שם העמית:
מספר תעודת זהות:
מספר חשבון:
שם קרן ההשתלמות:
מספר תיק ניכויים:

 

עמית עצמאי

הרינו לאשר כי סך ההפקדות המוטבות* לקרן ההשתלמות, לרבות העברות מקרנות אחרות ובניכוי משיכות והעברות לקופות גמל אחרות, מיום ההפקדה הראשונה, ועד ליום 31.12.0000 הן בסך ____ ₪.
כמו כן, הרינו לאשר כי סך ההפקדות שאינן מוטבות לקרן ההשתלמות, לרבות העברות מקרנות ובניכוי משיכות והעברות לקופות גמל אחרות, מיום ההפקדה הראשונה, ועד ליום 31.12.0000 הן בסך ____ ₪.

 

עמית שכיר

הרינו לאשר כי סך ההפקדות** לקרן ההשתלמות (קרן בלבד), לרבות העברות מקרנות אחרות ובניכוי משיכות והעברות לקופות גמל אחרות, מיום ההפקדה הראשונה, ועד ליום 31.12.0000 הן בסך ____ ₪.
כמו כן, הרינו לאשר כי סך ההפקדות כאמור ישנן הפקדות עובד מוטבות* בסך____ ₪, והפקדות שאינן מוטבות (מעסיק ועובד) בסך____ ₪.

 

אישור מס עבור הפקדות בקרן השתלמות

האישור מחולק בהתאם למעמד העמית בקרן – שכיר או עצמאי. סכומי ההפקדה מחולקים בין הפקדה מוטבת לסכומי ההפקדה שאינה מוטבת עבור שנת הדיווח.

 

עמית עצמאי

הרינו לאשר כי בשנת XXXX הפקיד העמית בקרן ההשתלמות את הסכומים הבאים (קרן בלבד):

 

עמית שכיר

הרינו לאשר כי בשנת XXXX הפקיד העמית בקרן ההשתלמות את הסכומים הבאים (קרן בלבד):

 

מספר הערות:

 1. אם למבוטח יש מספר תכניות/קופות אצל אותו יצרן, הן יוצגו בתחילת הדוח במרוכז. אישורי מס והצהרת הון יופיעו בעמוד האחרון של הדוח
 2. הדוחות השנתיים נשלחים למבוטח בדואר, אלא אם המבוטח אישר קבלת דוחות בדואל מאובטח במקום בדואר ישראל. מבוטח שביקש זאת יכול לחזור בו בכל עת ולבקש שהדוח ישלח בדואר
 3. הדוח השנתי המורחב קיים באתר המידע האישי של הגוף המוסדי וישמר למשך 10 שנים
 4. יתכנו הבדלים קלים במבנה הדוחות, בהתאם ליצרנים השונים

 

מידע נוסף על הדוחות הפנסיוניים, ניתן לראות באתר "האוצר שלי", שעוסק ייעודית בחינוך פיננסי ופנסיוני. לצפייה לחצו כאן

 

לכל שאלה בנושא אתה מוזמן לפנות לסוכן הפנסיוני האישי שלך או לפנות אלינו באמצעות טופס צור קשר