תקנון ותנאי שימוש באתר (שירותים וצפייה במערכת מידע אישי), מעודכנים ליום 31.3.2013

האמור במסמך זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

תנאי השימוש המפורטים להלן בעניין שירותים וצפייה במערכת מידע אישי (להלן: "תנאי השימוש") קובעים את הגישה של כל משתמש לאתר ויחולו על כל שימוש שנעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

לעניין זה משתמש – מי שמקבל שירותים ממערכת המידע האישי.

השימוש באתר מבטח-סימון, על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. מבטח-סימון שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. דע כי במועד הכניסה לאתר, תנאי השימוש המופיעים בו הם המעודכנים והמחייבים.

יובהר, כי קבלת השירותים ממערכת המידע האישי כפופה לאישור הסכם ההרשאה לשימוש באתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי קבלת השירותים מהאתר כפופה לכל תנאי השימוש החלים על האתר ולמדיניות הפרטיות ואבטחת המידע כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ויפורסמו באתר. בכל מקרה של סתירה בין הוראות כתב זה לבין האמור בתנאי השימוש יגברו הוראות כתב זה.

הסכם הרשאה לשימוש באתר

המשתמש מבקש להצטרף למערכת מידע אישי של מבטח סימון לביטוח סוכנות לביטוח בע"מ (להלן "הסוכנות") לצורך קבלת שירותי מידע ("להלן השירותים") על התוכניות אשר הסוכנות משמשת בהן כסוכן הביטוח שלו (ובכללן תכניות הביטוח ו/או תכניות הפנסיה שלו)  (להלן: "התכניות").

מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי המידע המוצג במערכת הינו לצרכי עדכון שוטף בלבד, ואינו מהווה מקור להסתמכות או אישור רשמי על נכונותו, וכן אינו מהווה בכל צורה ואופן תחליף לקבלת מידע עדכני מהגופים המוסדיים (חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל) או שירות של ייעוץ / שיווק פנסיוני מבעל רישיון על פי דין.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהסוכנות לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לגבי החלטות ו/או פעולות של המשתמש שנעשו בהסתמך על מידע שסופק על ידי ובאמצעות האתר.

אבטחת המידע

המשתמש מסכים כי ההודעה ובה קוד ההפעלה הראשוני תסופק לפי שיקול דעתה של הסוכנות ובדרכים אותה תקבע. 
המשתמש מתחייב להקפיד על הנחיות אבטחת המידע המפורטות להלן, ההנחיות מתפרסמות באתר החברה והנחיות נוספות שיקבל מפעם לפעם.
שם המשתמש, וסיסמת הגישה למערכת לרבות קוד ההפעלה הראשוני שישלח אל המשתמש ואמצעי אבטחת מידע אחרים ככל שיידרשו לצורך השימוש במערכת (להלן: "אמצעי אבטחת מידע") הינם אישיים וסודיים ויינתנו לו לצורך שימוש אישי בלבד ואין להעבירם לאחר. המשתמש ער לחשיבות שמירת אמצעי אבטחת המידע, היות והם משמשים באופן בלעדי לזיהוי, והמשתמש בכניסתו הראשונה למערכת יחליף את הסיסמא שנשלחה אליו ולאחר מכן יחליף את הסיסמא לפחות בתדירות של 180 יום או בכל מועד אחר שיידרש על ידי המערכת להחליף את הסיסמא. המשתמש יצהיר כי הוא מודע לכך שבכדי להגן בצורה מיטבית על המידע שלו, מומלץ כי הסיסמאות החדשות שיבחר תהיינה אקראיות וקשות לניחוש ככל האפשר.

המשתמש מתחייב להודיע לחברה מיד כשייוודע לו אודות כל מקרה של שימוש לרעה במערכת, או קיום חשש סביר לכך, לרבות חשיפה ו/או אובדן ו/או גניבה של איזה מאמצעי אבטחת המידע ו/או מידע על התכניות ו/או כל מידע אחר שנתקבל ו/או הועבר שלא בהרשאתו.
המשתמש יודע כי במסגרת אבטחת המידע והגנת הפרטיות, יתבקש בכל כניסה לקבלת השירות לציין את שם המשתמש והסיסמא, וזאת על מנת שיתבצע אימות ואישור הנתונים שהקליד.

המשתמש יודע כי הסוכנות עשויה להשתמש בספקים חיצוניים לצורך הספקת השירותים, אך לא יהיה בכך כדי לגרוע מהאמור במסמך זה.

בנוסף המשתמש מצהיר כי:

ידוע לו כי הסוכנות הינה סוכנות לביטוח, וכי התכניות מתנהלות בגופים מוסדיים (חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל וכיו"ב), וכי הסוכנות אינה אחראית בכל צורה ואופן לאיכות ודיוק הנתונים המועברים על ידי הגופים המוסדיים.

ידוע לו כי עדכניות המידע שיוצג במסגרת השירותים תהיה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי הסוכנות כפי שיתקבל מהגופים המוסדיים. הסוכנות פועלת להבטחת עדכניות המידע המוצג, אך תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במסגרת השירותים לבין המידע הרשמי המצוי אצל הגופים המוסדיים או אצל הסוכנות יהא המידע אצל הגופים המוסדיים בלבד מחייב, אלא אם מדובר במידע המצוי בידי הסוכנות בלבד.

ידוע לו כי הנתונים הנמסרים על ידו בבקשת הצטרפות זו לא יעודכנו אוטומטית בסוכנות ובתכניות, וכי אם ברצונו לעדכנם, עליו לעשות זאת באמצעות מוקד שירות הלקוחות של הסוכנות או באמצעות סוכן הביטוח.
סיכונים, אחריות והגבלת אחריות

המערכת מעצם היותה מבוססות על תוכנות, חומרות ורשת האינטרנט, חשופה לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה ע"י גורמים עוינים, התחזות לאתרי הקבוצה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות.

הסוכנות עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים, המהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט כמפורט בתנאי השימוש מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה. ידוע למשתמש, שעל אף האמצעים הללו, אספקת השירות באמצעות האינטרנט כרוכה בסיכונים רבים, כדוגמת (אך לא רק) חדירת וירוסים ותוכנות עוינות, פריצה, חדירה וחשיפת מידע אישי אודות המשתמש או שינוי נתונים, התחזות ושימוש בפרטים כוזבים וכיו"ב. לפיכך מסכים המשתמש, כי כל עוד הסוכנות נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא וכל הפועלים מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מהעלאת פרטי לאתר, שימוש באתר, קבלת מידע באמצעות האתר וכן מתן השירות או הפסקתו.

כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בעניין הנתונים שבמערכת, יהיו הסוכנות וכל הפועלים מטעמה פטורים מאחריות;

  1. לכל נזק, הפסד או הוצאה כתוצאה משיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם כשל, שגיאה במידע ובנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד של המשתמש או של הסוכנות, כתוצאה מגורמים ותקלות שאינן בשליטת הסוכנות
  2. לכל נזק, הפסד או הוצאה כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר, כל התנהגות פוגעת, בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ובהתאם לתנאי השימוש.

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין השימוש שאעשה באתר בניגוד לתנאים המפורטים במסמך זה ובתנאי השימוש.

חתימה דיגיטלית

עמידה בדרישות חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר מיום 10.8.2011 בנושא "חתימה גרפית ממוחשבת".

החתימה האלקטרונית של המסמכים האלקטרוניים במערכת פורמלי מיושמת בטכנולוגיה של חברת פורמלי.

על פי חוות הדעת של חברת פורמלי, החתימה האלקטרונית מספקת הטכנולוגיה של פורמלי נעילה של הקבצים בחתימה אלקטרונית מאובטחת כמשמעה בחוזרה ממונה על שוק ההון ולפיכך עומדת בדרישות החוזר.

שינוי או הפסקת השירותים באתר

הסוכנות תהיה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה לשנות ו/או להפסיק באופן סופי או זמני, מלא או חלקי, את מתן השירותים באמצעות המערכת. כל שינוי ו/או הפסקה כאמור יחייבו את המשתמש החל מיום העסקים לאחר מועד פרסומם באתר או קבלת הודעה על כך מהסוכנות בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסוכנות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה להפסיק את הגישה למערכת ללא הודעה מראש במקרים הבאים:

  1. בכל מקרה הנובע מצורך מיידי של הסוכנות להגן על עצמה ו/או על לקוחותיה לרבות בכל מקרה של קיום חשש לחדירה ו/או בכל מקרה אחר של תקלה, שיבוש, קלקול, ו/או שימוש לרעה במערכת
  2. בכל מקרה שהסוכנות קיבלה הודעה על ביטול ההצטרפות למערכת או על קרות אירוע אשר בקרותו מסתיימת ההרשאה למערכת
  3. בכל מקרה של ביצוע פעילות החורגת מהנחיות הסוכנות במערכת
  4. בכל מקרה שהסוכנות תהיה מנועה מהמשך מתן השירותים מסיבות טכניות ו/או על-פי כל דין ו/או בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח כפי שיהיו מפעם לפעם
  5. בכל מקרה שיפר המשתמש את התחייבויותיו כאמור בתנאים אלה ובתנאי השימוש

 

הסוכנות שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי קבלת השירות. בכל עת יופיעו באתר תנאי שימוש באתר מבטח-סימון . שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם מתן הודעה על השינויים באמצעות התר או באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שתבחר הסוכנות, ואי מתן הודעה מצד המשתמש על הפסקת השירותים יהווה הסכמה לתנאים אלה, ובלבד שלא ייגבה ממנו כל תשלום עבור השירותים, אלא בהסכמת המשתמש מראש. שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל השינויים, התנאים וההוראות שיחולו לגבי תנאי קבלת השירות.

שימוש בעוגיות - "Cookies"

"Cookies"הינם קבצי טקסט קטן אשר הדפדפן (Browser) יוצר על פי פקודה ממחשבי החברה. הסוכנות משתמשת בקבצים אלו, לצורכי אבטחת מידע, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו של המשתמש ושיפור חווית הגלישה. כך לדוגמא מאפשרים קבצים אלו לזהות גולש אשר יצא מהאתר וחזר וביקר בו בקלות ובמהירות. חלק מה-  Cookies  הינם זמניים ויפקעו מיד כאשר תסגרו את הדפדפן וחלק אחר מה- Cookies  הינם קבועים.

בכל עת, יכול המשתמש למנוע משלוח Cookies  ולהסירם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. עם זאת, יש לזכור כי פעולה זו עשויה לנטרל חלק מהשירותים והתכונות באתר ולפיכך בטרם יש לבדוק היטב במדריכי הדפדפנים הרלבנטיים. 

הסכמה למסירת נתונים

בהסכמתו להצטרף לשירותים, המשתמש מאשר כי המידע הכלול בבקשת ההצטרפות לשירותים וכל מידע שיימסר ו/או נמסר על-ידו בעקבות בקשת הצטרפות זו וכן בכל כניסה לאתר האינטרנט של הסוכנות, ניתן מרצונו ובהסכמתו המלאה ויוחזק וישמר במאגרי המידע ממוכנים או אחרים בה נוהגת הסוכנות לרכז נתונים אודות לקוחותיה. כן ידוע לו והוא מסכים, כי  המידע שמסר, לרבות נתונים אודות אמצעי התקשורת עמו,  ישמש לצורך מתן שירותים בנוגע לתוכניות ו/או לצורך הפעילות השוטפת ולרבות דיוור ישיר בקשר עם השירותים כאמור ו/או לצורך קיום חובות על-פי דין בקשר עם האמור לעיל  והכול לרבות משלוח תכנים שיווקיים מטעם הסוכנות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעות אלקטרוניות או הודעות מסר קצר (SMS) ("השימושים"). המשתמש מסכים כי המידע שמסר, לרבות נתונים אודות אמצעי תקשורת עימו, ישמש גם לצורך יצירת קשר עמו על-ידי קבוצת מבטח-סימון בכל הקשור למתן השירותים מעת לעת.

המשתמש יהיה רשאי להסיר עצמו בכל עת  מרשימת התפוצה באמצעות הודעת הדיוור אשר נשלחת אל הנמען.

קשר לצורך שירות טכני

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר, ניתן ליצור קשר  או בטלפון מס' 03-7966666 למוקד שרות הלקוחות, באמצעות הפקסימיליה 03-7966667  או בדואר למבטח סימון בכתובת היצירה 2, קריית אריה, פתח-תקווה מיקוד 4951228.

כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל

תנאים אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהם תהייה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

זכויות

המידע וכל הדפים המצויים באתר הנם רכושה הבלעדי של מבטח-סימון סוכנויות לביטוח בע"מ ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של מבטח-סימון בכתב ומראש.

האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר- כמכלול, מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.